Ngo?i h?ng Anh Ngo?i h?ng Anh
 • V-League V-League
 • Champions League Champions League
 • La Liga La Liga
 • Serie A Serie A
 • Europa League Europa League
 • Bundesliga Bundesliga
 • Ligue 1 Ligue 1
 • AFF Championship AFF Championship
 • Cup Cup
 • V.League 2 V.League 2
 • FA Cup FA Cup
 • League Cup League Cup
 • AFC Asian Cup AFC Asian Cup
 • AFC Champions League AFC Champions League
 • AFC Cup AFC Cup
 • Giao h?u Giao h?u
 • BXH V.League
 • Chuy?n nh??ng
 • ??i bóng
 • B?ng
 • ?T Vi?t Nam
 • NXGN
 • Vi?t Nam Vi?t Nam
  Live Scores

  Vòng lo?i World Cup 2022: Thái Lan ??i th?ng Indonesia, Malaysia thua ng??c UAE

  Bình lu?n()
  Thailand
  Alvino Hanafi
  Tr??c m?t Indonesia b?c nh??c c? v? tinh th?n l?n l?i ch?i, Thái Lan ?? kh?ng m?t nhi?u th?i gian ?? khu?t ph?c ??i th? dù ph?i ch?i t?i Bung Karno.

  Sau tr?n ra quan hòa 0-0 tr??c Vi?t Nam, Thái Lan ?? có m?t s? ?i?u ch?nh nhan s? khi?làm khách ? Indonesia. C? th?, ti?n ??o Supachai ???c g?i tr? l?i ??i hình xu?t phát th? ch? ph??ng án "?o" Thitipan Puangchan.

  L?a ch?n này ?? l?p t?c ?? l?i hi?u qu? khi c?u th? 21 tu?i hoàn thành r?t t?t vai trò c?a m?t trung phong c?m v?i kh? n?ng di chuy?n kh?ng bóng, làm t??ng, h? tr? tích c?c c? trong t?n c?ng l?n phòng ng?.?

  Khi ??i hình ?? ???c s?p x?p ?úng khu?n kh? d?a trên các con ng??i phù h?p, Thái Lan kh?ng quá khó kh?n ?? áp ??t l?i ch?i mong mu?n. Sau 45 phút ??u thi ??u l?n l??t nh?ng kh?ng th? ghi bàn, "Voi chi?n" ?? th?c s? bùng n? và ?ánh g?c ??i th? trong 30?phút ??u hi?p nhì.

  Supachok Sarachat Thailand Football Team

  Ng??i ghi bàn cho ??i khách v?n là nh?ng cái tên quen thu?c v?i Supachok Sarachart (cú ?úp) và Theerathon Bunmathan (ph?t ??n). ?ay c?ng chính là hai c?u th? thi ??u ?n t??ng nh?t bên phía Thái Lan tr?n này.?

  V? ph?n mình, Indonesia kh?ng ph?i kh?ng có c? h?i ?? gay nguy hi?m???i th?, song ? các tình hu?ng ngon ?n nh?t, các chan sút c?a h? ??u kh?ng th? t?n d?ng. C?ng thêm áp l?c t? khán gi? nhà (ch? có 12 nghìn ng??i ??n san nh?ng v?n có nh?ng ti?ng huyt sáo, la ó khi c?u th? nhà x? lí kh?ng t?t), ?oàn quan c?a HLV Simon McMenemy ?? kh?ng th? tr? v?ng tr??c m?t Thái Lan tr?i h?n v? k? chi?n thu?t và?k? lu?t thi ??u.?

  Manahati Lestusen - Indonesia

  ? tr?n ??u còn l?i, Malaysia dù v??t lên d?n tr??c UAE t? s?m song l?i kh?ng th? tr? v?ng trong th?i gian còn l?i. H? ?? cho ??i th? Tay á ghi li?n hai bàn ? 1/3 th?i gian cu?i m?i hi?p. Ng??i l?p c?ng cho UAE là Ali Mabkhout ? các phút 43 và 75.?

  V?i các k?t qu? này, Thái Lan t?m v??n lên d?n ??u b?ng G Vòng lo?i World Cup 2022 khu v?c chau á v?i 4 ?i?m sau 2 tr?n. X?p sau là UAE và Malaysia (cùng 3 ?i?m), Vi?t Nam x?p th? 4 và Indonesia ??i s?.?

  L??t tr?n k? ti?p, UAE s? ch?m trán Indonesia trên san nhà, còn Vi?t Nam ti?p ?ón Malaysia (di?n ra vào ngày 10/10).

  K?t qu? m?t s? tr?n ??u còn l?i:

  Guam 1-4 Philippines

  Maldives 0-5 Trung Qu?c

  ?ài B?c Trung Hoa 0-2 Nepal

  Kuwait 0-3 Australia?

  Cambodia 0-1 Bahrain

  Hong Kong 0-2 Iran

  Singapore 2-1 Palestine

  Yemen 2-2 Saudi Arabia

  Afghanistan 1-0 Bangladesh

  Qatar 0-0 ?n ??

  M?ng C? 0-1 Tajikistan

  Myanmar 0-2 Nh?t B?n

  Indonesia 0-3 Thái Lan

  Malaysia 1-2 UAE

  Turkmenistan 0-2 Hàn Qu?c

  Sri Lanka 0-1 Tri?u Tiên

  T?t
  世界杯买球用哪个app