Ngo?i h?ng Anh Ngo?i h?ng Anh
 • V-League V-League
 • Champions League Champions League
 • La Liga La Liga
 • Serie A Serie A
 • Europa League Europa League
 • Bundesliga Bundesliga
 • Ligue 1 Ligue 1
 • AFF Championship AFF Championship
 • Cup Cup
 • V.League 2 V.League 2
 • FA Cup FA Cup
 • League Cup League Cup
 • AFC Asian Cup AFC Asian Cup
 • AFC Champions League AFC Champions League
 • AFC Cup AFC Cup
 • Giao h?u Giao h?u
 • BXH V.League
 • Chuy?n nh??ng
 • ??i bóng
 • B?ng
 • ?T Vi?t Nam
 • NXGN
 • Vi?t Nam Vi?t Nam
  Live Scores

  Tham gia kh?o sát c?a GOAL và nh?n ngay chi?c áo ??u 'x?n' t? La Liga!

  Lionel Messi Dani Carvajal Real Madrid Barcelona La Liga 2019
  OSCAR DEL POZO
  Tham gia ch??ng trình kh?o sát c?a GOAL ?? có c? h?i nh?n ???c chi?c áo ??u 'hàng hi?u' t? La Liga ngay!

  B?n xem bóng ?á bao nhiêu gi? m?i tu?n?

  B?n yêu thích ??i bóng nào nh?t?

  H?y tham gia kh?o sát c?a GOAL ?? có c? h?i nh?n ???c chi?c áo ??u chính h?ng t? CLB La Liga!

  ?

  ---

  ?i?u kho?n & ?i?u ki?n tham d?:

  1. Ch??ng trình do GOAL t? ch?c và th?c hi?n.

  2. S? có 10 ph?n quà d??i ?ay, ???c trao cho 10 ng??i may m?n nh?t trong ch??ng trình:

  2.1 áo san nhà mùa 2018/19 - CLB Getafe - size XL?
  2.2 áo san nhà mùa?2018/19 - CLB Real Valladolid - size L?
  2.3 áo san nhà mùa?2018/19 - CLB Real Valladolid - size L
  2.4 áo san nhà mùa?2018/19 - CLB Levante - size L
  2.5 áo san nhà mùa?2018/19 - Levante - size L
  2.6 áo polo mùa LaLiga 2018/19 v?i ch? kí c?a ??i s? LaLiga - size M
  2.7 áo polo mùa LaLiga?2018/19?v?i ch? kí c?a ??i s??LaLiga -?size M
  2.8 áo polo mùa LaLiga?2018/19?v?i ch? kí c?a ??i s??LaLiga -?size L
  2.9 áo polo mùa LaLiga?2018/19?v?i ch? kí c?a ??i s??LaLiga -?size L
  2.10 áo polo mùa LaLiga?2018/19?v?i ch? kí c?a ??i s??LaLiga -?size XL

  3. Ng??i nh?n gi?i s? ???c b?c th?m ng?u nhiên và ???c nh?n t?i ?a m?t trong các gi?i th??ng trên.

  4. Ch??ng trình ch? dành cho ng??i t? 18 tu?i tr? lên.

  5. Gi?i th??ng kh?ng ???c trao ??i, kh?ng ???c sang nh??ng, kh?ng quy ??i thành ti?n m?t ho?c các hi?n v?t t??ng ???ng.

  6. Ch??ng trình b?t ??u t? lúc 0h00 ngày 21/8/2019 và k?t thúc vào lúc 0h00 ngày 21/9/2019.

  7. Ph?n d? thi có hi?u l?c khi hoàn thành kh?o sát c?a GOAL, và m?i ng??i ch? ???c tham gia 1 l?n duy nh?t. N?u có nhi?u ph?n d? thi t? m?t ng??i, t?t c? s? ??u b? ?ánh d?u là kh?ng h?p l?.

  8. B?ng cách tham gia ch??ng trình, ng??i dùng ??ng y v?i ?i?u kho?n & ?i?u ki?n có liên quan.

  9. Ch??ng trình ???c tài tr? b?i??Perform Media Services Ltd, c?ng ty t?i Anh và x? Wales v?i m? s??03426471, có v?n phòng t?i?Sussex House, Plane Tree Crescent, Feltham, Middlesex, TW13 7HE.

  10. Ng??i chi?n th?ng s? ch? ???c ch?n b?i?Perform Media Services Ltd, và s? ???c th?ng bao qua email ??ng kí trong ph?n tham d?. N?u ng??i chi?n th?ng kh?ng có h?i ?áp trong vòng 72h ??ng h? k? t? khi có th?ng báo, gi?i th??ng s? ???c nh??ng l?i cho ng??i chi?n th?ng ti?p theo (???c l?a ch?n ng?u nhiên).

  11.?Quy?t ??nh c?a Performance Media Services Ltd là quy?t ??nh cu?i cùng s? kh?ng có b?t c? bên th? ba nào tác ??ng ?? thay ??i k?t qu? c?a ch??ng trình. L?u y r?ng nhà tài có quy?n thay ??i gi?i th??ng trong tr??ng h?p b?t kh? kháng.

  12.?Google Inc., Facebook inc. and Twitter.inc kh?ng có b?t c? s? liên quan nào ??n ch??ng trình này.

  T?t
  世界杯买球用哪个app