Ngo?i h?ng Anh Ngo?i h?ng Anh
 • V-League V-League
 • Champions League Champions League
 • La Liga La Liga
 • Serie A Serie A
 • Europa League Europa League
 • Bundesliga Bundesliga
 • Ligue 1 Ligue 1
 • AFF Championship AFF Championship
 • Cup Cup
 • V.League 2 V.League 2
 • FA Cup FA Cup
 • League Cup League Cup
 • AFC Asian Cup AFC Asian Cup
 • AFC Champions League AFC Champions League
 • AFC Cup AFC Cup
 • Giao h?u Giao h?u
 • BXH V.League
 • Chuy?n nh??ng
 • ??i bóng
 • B?ng
 • ?T Vi?t Nam
 • NXGN
 • Vi?t Nam Vi?t Nam
  Live Scores

  Fan n??c ngoài bàng hoàng vì 'th?m h?a' pháo sáng, c?u s?c kh?e cho C?V Vi?t Nam

  Bình lu?n()
  Ha Noi FC vs Nam Dinh Round 22 V.League 2019 | Red Flare at Hang Day Stadium
  ZZ
  Ch?ng ki?n v? vi?c khi?n n? C?V và m?t c?nh sát ph?i ?i c?p c?u ? tr?n Hà N?i g?p Nam ??nh, c?ng ??ng qu?c t? ?? kh?ng kh?i bàng hoàng...

  Tr?n ??u mu?n vòng 22 V.League 2019 gi?a Hà N?i và Nam ??nh di?n ra v?i s?c nóng kh?ng ch? t?i t? san c? mà còn trên khán ?ài.?Sau h?n 50 phút thi ??u, ??i bóng Th? ?? ?? d?n tr??c ??i th? v?i t? s? 5-1. Và c? m?i bàn th?ng ??i khách ghi ???c, C?V Nam ??nh liên ti?p cho b?n pháo sáng.

  Ch?a d?ng l?i ? ?ó, m?t C?V Nam ??nh ?? dùng kích ?? b?n pháo sáng t? khán ?ài B sang khán ?ài A ??i di?n, trúng ph?i m?t n? C?V.?Ngay sau ?ó, C?V này ?? ???c ??a ?i c?p c?u t?i b?nh vi?n Xanh P?n. Theo ngu?n tin nh?n ???c b?nh vi?n, n? C?V này b? t?n th??ng L?u Hu?nh vào t?n x??ng,?d? ki?n ph?i m? hai l?n.

  M?i vi?c ?i xa h?n khi các chi?n s? CSC? b? m?t nhóm C?V Nam ??nh ch?ng tr? quy?t li?t, th?m chí là t?n c?ng khi h? có y ??nh tr?n áp nhóm ??t pháo sáng.?

  M?t chi?n s? c?nh sát c? ??ng (ch?a r? tên) c?ng ?? ph?i nh?p vi?n sau khi làm nhi?m v? trên khán ?ài và va ch?m v?i C?V Nam ??nh. Khi ?y, anh b? ?au toàn than, n?n m?a khá nghiêm tr?ng và ph?i ch? c?p c?u.

  S? c? ?áng bu?n này ?? xu?t hi?n trên nhi?u trang báo qu?c t? và d??i ?ay là m?t s? ph?n ?ng tiêu bi?u t? các C?V:

  Th?t ?áng x?u h?.

  Reactions Ha Noi FC vs Nam Dinh Round 22 V.League 2019 | Red Flare at Hang Day Stadium

  + Th?t là ng? ng?n. ?ay kh?ng ph?i cách ?? t?n h??ng m?t tr?n ??u.

  + Vì ly do gì ?i n?a thì ?ay c?ng?là nh?ng hành ??ng ngu ng?c. T?i mong C?V n? và nhan viên c?nh sát kia mau chóng h?i ph?c.

  + T?i sao nh?ng hành ??ng b?o l?c th? này l?i xu?t hi?n trong bóng ?á c? ch??

  + ?áng bu?n.Reactions Ha Noi FC vs Nam Dinh Round 22 V.League 2019 | Red Flare at Hang Day Stadium

  Th?t ?áng bu?n. Bóng ?á kh?ng nên có ch? cho b?o l?c, thù ghét mà thay vào ?ó là ni?m vui và hòa bình. Mong là nh?ng ng??i b? th??ng này s?m h?i ph?c.

  Reactions Ha Noi FC vs Nam Dinh Round 22 V.League 2019 | Red Flare at Hang Day Stadium

  Reactions Ha Noi FC vs Nam Dinh Round 22 V.League 2019 | Red Flare at Hang Day Stadium

  M?t vài n??c?kh?ng nên????c t? ch?c nh?ng s? ki?n th? thao. H? làm gì v?i pháo sáng trong m?t tr?n ??u bóng ?á c? ch?.

  Reactions Ha Noi FC vs Nam Dinh Round 22 V.League 2019 | Red Flare at Hang Day Stadium

  Nh?ng ?i?u này th?t quá t?i t? ??i v?i bóng ?á.

  Reactions Ha Noi FC vs Nam Dinh Round 22 V.League 2019 | Red Flare at Hang Day Stadium

  V?y mà t?i ngh? v? vi?c c?a nh?ng C?V Indonesia m?i ?ay ?? là kinh kh?ng l?m r?i... Tr?i ?i.

  Reactions Ha Noi FC vs Nam Dinh Round 22 V.League 2019 | Red Flare at Hang Day Stadium

  + Th?t ?áng bu?n. Mong h? s?m bình ph?c.

  + Hy v?ng các b?n s?m bình ph?c và tr? v? cùng gia ?ình. Chúa ban ph??c cho các b?n.

  + H????n san và l? ra ?? ???c t?n h??ng tr?n ??u. Chúc C?V này mau chóng bình ph?c s?c kh?e.

  Reactions Ha Noi FC vs Nam Dinh Round 22 V.League 2019 | Red Flare at Hang Day Stadium

  M?t s? C?V ?? xu?t nh?ng án ph?t sau khi ch?ng ki?n s? vi?c ?áng bu?n trên...

  Reactions Ha Noi FC vs Nam Dinh Round 22 V.League 2019 | Red Flare at Hang Day Stadium Reactions Ha Noi FC vs Nam Dinh Round 22 V.League 2019 | Red Flare at Hang Day Stadium

  V.League Footer 2019-20

  T?t
  世界杯买球用哪个app