V-League
 • V.League 2 V.League 2
 • Cup Cup
 • Champions League Champions League
 • Europa League Europa League
 • Ngo?i h?ng Anh Ngo?i h?ng Anh
 • La Liga La Liga
 • Serie A Serie A
 • Bundesliga Bundesliga
 • Ligue 1 Ligue 1
 • FA Cup FA Cup
 • League Cup League Cup
 • AFC Asian Cup AFC Asian Cup
 • AFF Championship AFF Championship
 • AFC Champions League AFC Champions League
 • AFC Cup AFC Cup
 • Giao h?u Giao h?u
 • Chuy?n nh??ng
 • ??i bóng
 • B?ng
 • ?T Vi?t Nam
 • NXGN
 • Vi?t Nam Vi?t Nam
  Live Scores

  NóNG: Hai n?n nhan nh?p vi?n sau tr?n Hà N?i - Nam ??nh

  Bình lu?n()
  ZZ
  Ngoài m?t n? C?V kh?ng may trúng ph?i m?ng pháo dù khi?n b? th??ng ? chan, m?t chi?n s? CSC? c?ng ph?i nh?p vi?n sau v? tr?n áp C?V Nam ??nh...

  Tr?n ??u gi?a CLB Hà N?i và Nam ??nh v?a di?n ra v?i s?c nóng kh?ng ch? t?i t? san c? mà còn trên khán ?ài.

  Sau h?n 50 phút thi ??u, ??i bóng Th? ?? ?? d?n tr??c ??i th? v?i t? s? 5-1. Và c? m?i bàn th?ng ??i khách ghi ???c, C?V Nam ??nh liên ti?p cho b?n pháo sáng.

  Ch?a d?ng l?i ? ?ó, m?t C?V Nam ??nh ?? dùng kích ?? b?n pháo sáng t? khán ?ài B sang khán ?ài A ??i di?n, trúng ph?i m?t n? C?V.

  Ha Noi vs Nam Dinh Round 22 V.League 2019
  Pháo sáng liên t?c ???c ??t lên trên SV? Hàng ??y.

  Ngay sau ?ó, C?V này ?? ???c ??a ?i c?p c?u t?i b?nh vi?n Xanh P?n. Theo ngu?n tin nh?n ???c b?nh vi?n, n? C?V này b? t?n th??ng L?u Hu?nh vào t?n x??ng,?d? ki?n ph?i m? hai l?n.

  M?i vi?c ?i xa h?n khi các chi?n s? CSC? b? m?t nhóm C?V Nam ??nh ch?ng tr? quy?t li?t, th?m chí là t?n c?ng khi h? có y ??nh tr?n áp nhóm ??t pháo sáng.?

  M?t chi?n s? c?nh sát c? ??ng (ch?a r? tên) c?ng ?? ph?i nh?p vi?n sau khi làm nhi?m v? trên khán ?ài và va ch?m v?i C?V Nam ??nh. Anh này?b? ?au toàn than, n?n m?a khá nghiêm tr?ng và ?ang ch? c?p c?u.

  Ha Noi FC vs Nam Dinh Round 22 V.League 2019 | Victim of red flare at Hang Dang Stadium 11 September 2019
  C?V n? b? b?ng l?u hu?nh n?ng.

  Bên phía CLB Hà N?i, trung v? ?? Duy M?nh và ?ng Nguy?n Qu?c H?i ?? vào th?m 2 n?n nhan. Ngoài ra, ?ng Nguy?n Qu?c H?i - CT H?QT c?ng ty?CP th? thao HN T&T - Tr??ng BTC san Hàng ??y s? lo toàn b? chi phí m? cho C?V kh?ng?may b? th??ng.

  Bên phía CLB Nam ??nh, HLV Nguy?n V?n S? và m?t s? C?V c?ng ?? có ??ng thái th?m h?i các n?n nhan...

  T?t
  世界杯买球用哪个app