Ngo?i h?ng Anh Ngo?i h?ng Anh
 • V-League V-League
 • Champions League Champions League
 • La Liga La Liga
 • Serie A Serie A
 • Europa League Europa League
 • Bundesliga Bundesliga
 • Ligue 1 Ligue 1
 • AFF Championship AFF Championship
 • Cup Cup
 • V.League 2 V.League 2
 • FA Cup FA Cup
 • League Cup League Cup
 • AFC Asian Cup AFC Asian Cup
 • AFC Champions League AFC Champions League
 • AFC Cup AFC Cup
 • Giao h?u Giao h?u
 • BXH V.League
 • Chuy?n nh??ng
 • ??i bóng
 • B?ng
 • ?T Vi?t Nam
 • NXGN
 • Vi?t Nam Vi?t Nam
  Live Scores

  Khán gi? n? g?p n?n, ph?i ??a ?i c?p c?u trong tr?n Hà N?i - Nam ??nh

  Bình lu?n()
  Ha Noi FC vs Nam Dinh Round 22 V.League 2019 | Victim of red flare at Hang Dang Stadium 11 September 2019
  ZZ
  C?V Nam ??nh ?? ph?n ?ng quy?t ??nh cho Hà N?i FC h??ng 11m b?ng c?n m?a chai l? và pháo sáng.

  Link xem tr?c ti?p tr?n Hà N?i FC - Nam ??nh: T?I ??Y

  Hà N?i FC ?? có kh?i ??u ??y h?ng kh?i trong cu?c ti?p ?ón Nam ??nh trong tr?n ??u bù vòng 22?t?i Hàng ??y t?i 11/9.?

  Sau 55 phút thi ??u, ?oàn quan c?a HLV Chu ?ình Nghiêm ?? d?n tr??c ??i th? ??n 5-1. Trong ?ó pha l?p c?ng th? 5 ??n ? ??u hi?p 2.?

  Th?i ?i?m này, phía ??i khách ?? có d?u hi?u v? tr?n và bu?ng xu?i toàn di?n. ?i?u này có l? ?? làm ?nh h??ng ??n s? t? ch? và kh? n?ng k?m ch? c?m xúc c?a m?t s? khán gi? thành Nam trên khán ?ài.?

  Theo chia s? t? m?t nhà báo có m?t trên san, C?V t? khán ?ài Nam ??nh ?? b?n pháo dù?th?ng sang khán ?ài A ??i di?n, trúng vào ng??i m?t ph? n? và khi?n c? này?b? th??ng n?ng.?

  Li?n sau ?ó, n? khán gi? kh?ng may này ?? ???c ??i ng? y t? khiêng xu?ng ???ng piste và ??a ??n b?nh vi?n b?ng xe c?p c?u.?

  Tình hu?ng?gay s?c khi?n tr?n ??u ph?i gián ?o?n trên d??i 10 phút ?? BTC can nh?c các v?n ?? an ninh tr??c khi quy?t ??nh có nên ti?p t?c.?

  Tr??c ?ó, ? hi?p 1, C?V Nam ??nh c?ng ?? "th?p sáng" khán ?ài B b?ng hàng lo?t qu? pháo sáng, chai l? và nh?ng l?i ch?i b?i.?

  Tr?n ??u cu?i cùng khép l?i v?i t? s? ??m 6-1 nghiêng v? Hà N?i FC. M?t tr?n ??u th?m h?a dành cho Nam ??nh c? ? trong?san và trên khán ?ài.?

  V.League Footer 2019-20

  T?t
  世界杯买球用哪个app