V-League
 • V.League 2 V.League 2
 • Cup Cup
 • Champions League Champions League
 • Europa League Europa League
 • Ngo?i h?ng Anh Ngo?i h?ng Anh
 • La Liga La Liga
 • Serie A Serie A
 • Bundesliga Bundesliga
 • Ligue 1 Ligue 1
 • FA Cup FA Cup
 • League Cup League Cup
 • AFC Asian Cup AFC Asian Cup
 • AFF Championship AFF Championship
 • AFC Champions League AFC Champions League
 • AFC Cup AFC Cup
 • Giao h?u Giao h?u
 • Chuy?n nh??ng
 • ??i bóng
 • B?ng
 • ?T Vi?t Nam
 • NXGN
 • Vi?t Nam Vi?t Nam
  Live Scores

  ?àn em C?ng Ph??ng ti?p t?c 'th?ng l?n' ? chuy?n du ??u Hà Lan

  Bình lu?n()
  Hoang Anh Gia Lai
  L?a tr? c?a HAGL duy trì phong ?? cao ? chuy?n t?p hu?n kéo dài m?t tháng trên ??t Hà Lan, trong ch??ng trình h?p tác ?ào t?o tr? v?i CLB Feyenoord.

  Chi?u ngày 10/9, U18?Hoàng Anh Gia Lai ???b??c vào tr?n giao h?u th? hai trên ??t Hà Lan và có chi?n th?ng cách bi?t 4 bàn tr??c U17 Almere City. Ng??i l?p c?ng cho ??i bóng ph? Núi là Nguy?n Qu?c Vi?t (2 bàn), Nguy?n T?n Phát (1 bàn) và 1 pha ph?n l??i t? ??i b?n.

  Tr??c ?ó, th?y trò HLV Guillaume Graechen ?? có s? kh?i ??u ?n khi ?ánh b?i U17 Barendrecht v?i t? s? 6-0. Dù ?ay ch?a ph?i nh?ng ??i th? quá m?nh, tuy nhiên ?ay có th? coi là m?t trong nh?ng tín hi?u tích c?c cho l?a c?u th? khóa 4 c?a HAGL JMG ?ang ???c NHM và gi?i chuyên m?n ??t nhi?u kì v?ng.

  Hoang Anh Gia Lai Feyenoord Rotterdam
  HAGL và Feyenoord h?p tác ?ào t?o tr?.

  ?ay là chuy?n xu?t ngo?i ??u tiên c?a l?a c?u th? này, sau 5 n?m ???c ?ào t?o t?i h?c vi?n. Thành ph?n ??i g?m có 17 c?u th? c?a Hoàng Anh Gia Lai JMG và 4 c?u th? thu?c NutiFood JMG (cùng 16, 17 tu?i), d??i s? d?n d?t c?a HLV tr??ng Guillaume Graechen cùng hai tr? ly Nguy?n V?n ??i và Nguy?n V?n Nam.

  Trong h?n m?t tháng t?p luy?n t?i Hà Lan, các c?u th? tr? Hoàng Anh Gia Lai và NutiFood s? có 7 tr?n ??u v?i các ??i bóng cùng trang l?a thu?c các lò ?ào t?o tr? n?i ti?ng c?a Hà Lan, B? nh?: Feyenoord Rotterdam, Dordrecht, Antwep, Alphanse Boys, Sparta Rot, Barendrecht, Excelsior.

  Nguyen Cong Phuong STVV U21 - Club Brugge U21
  U18 HAGL s? có chuy?n ?i t?i??CLB Sint Truident - n?i C?ng Ph??ng ?ang thi ??u.

  Ngoài nh?ng tr?n ?á giao h?u, các c?u th? tr? s? ???c d? khán các tr?n ??u thu?c?gi?i V?QG?Hà Lan, th?m CLB Sint Truident - n?i ?àn anh C?ng Ph??ng ?ang thi ??u.

  Th?ng tin t? CLB Hoàng Anh Gia Lai cho bi?t th?ng qua s? h?p tác và liên k?t v?i Feyenoord Rotterdam, hàng?n?m hai CLB s? có nh?ng chuy?n th?m và thi ??u giao h?u. Chuy?n ?i k? ti?p c?a l?a c?u th? tr? này s? di?n ra vào mùa Hè 2020.

  V.League Footer 2019-20

  T?t
  世界杯买球用哪个app