Liên h? v?i chúng t?i

Goal là trang tin??i?n t? v? bóng ?á l?n nh?t th? gi?i, c?p nh?t liên t?c, ?a chi?u?v? m?i?gi?i???u,???i bóng và c?u th?.

??a ch??

DAZN
Building?1
White Rose Business Park
Leeds
LS11 0DL

?i?n tho?i :?+44 (0) 113 887 4780
Email :?Central@goal.com
T?ng biên t?p Toàn c?u : James Dickens: James.Dickens@dazn.com

??i di?n?? Vi?t Nam

  • T?ng biên t?p:? Erick Hi?u Bùi
  • Phó T?ng biên t?p: ?Nguy?n Hoàng Quan

Liên h? qu?ng cáo?

  • Email:?erick.bui@goal.com